Paginabegin

Verkoopsvoorwaarden


1.    Definities

1.1. ¬† ¬†‚ÄúESAFE‚ÄĚ: BVBA ‚ÄúeSafe‚ÄĚ met zetel te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 10, BTW BE-0652.707.357, RPR Gent, afdeling Kortrijk;
1.2. ¬† ¬†‚ÄúKlant‚ÄĚ: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, evenals elke persoon die in naam of voor rekening van een rechtspersoon een bestelling plaatst bij ESAFE;
1.3. ¬† ¬†‚ÄúProducten‚ÄĚ: Alle producten die deel uitmaken van het productgamma van ESAFE;
1.4. ¬† ¬†‚ÄúWebsite‚ÄĚ: https://www.my-esafe.be ; https://www.albo.be¬†

2.    Taal

De oorspronkelijke taal van deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: ‚ÄúAV‚ÄĚ) is het Nederlands. Vertalingen opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de Klant toe. In geval van tegenstrijdigheden zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.

3.    Toepassingsgebied voorwaarden

3.1. ¬† ¬†Alle commerci√ęle relaties tussen ESAFE en de Klant, worden beheerst door (in hi√ęrarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen ESAFE en de Klant; (ii) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van ESAFE; (iii) de door de Klant schriftelijk aanvaarde offerte; (iv) deze AV en (v) het Belgische recht.
3.2.    Door een prijsaanvraag, order of het sluiten van een overeenkomst, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze AV en deze te aanvaarden. Deze AV hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
3.3.    Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door ESAFE van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het gedogen van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.
3.4.    Deze AV doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-Klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.
3.5.    De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. De bevoegde rechter kan de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.
3.6.    eSafe informeert de klant hierbij dat de volgende AV de algemene verkoopsvoorwaarden van eSafe BVBA zijn. Overeenkomstig zijn specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing in het geval van aankoop van een eSafe Wall-product (hierna eSafe Wall specifieke voorwaarden) en prevaleren de eSafe Wall specifieke voorwaarden boven de algemene verkoopsvoorwaarden in geval van tegenstrijdigheid en/of product specifieke voorwaarden. Voor alle duidelijkheid, bij afwezigheid van tegenstrijdigheid, zullen de eSafe Wall specifieke voorwaarden een aanvulling vormen op de algemene verkoopsvoorwaarden die nog steeds van toepassing zijn op de eSafe Wall.

4.    Publicitaire aankondigingen en offerte

4.1. ¬† ¬†Brochures, catalogussen, nieuwsbrieven, en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de Website en op sociale media van ESAFE (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, etc.) zijn bedoeld om eSafe producten aan de consument te introduceren en op de markt te brengen, maar mogen niet worden beschouwd als definitieve aanbiedingen aan ontvangers/potenti√ęle klanten. Bestelde producten kunnen afwijken van dergelijke publicaties, afhankelijk van de bestelling en vraag van de klant. Standaardprijzen, beschrijvingen, eigenschappen, functionaliteiten en afbeeldingen van de Producten zoals vermeld op publiciteitsaankondigingen, worden door eSafe niet beschouwd als definitieve bindende aanbiedingen. Definitieve prijsstelling, productbeschrijving, kenmerken en functionaliteiten worden aangegeven per inkooporder of overeenkomst, en zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.
4.2.    De geldigheidsduur van een offerte is steeds beperkt tot dertig (30) kalenderdagen, tenzij anders bepaald. Een offerte is slechts geldig voor één welbepaalde bestelling en geldt niet voor de volgende bestellingen. Bovendien omvat een offerte enkel die Producten en eventueel diensten zoals uitdrukkelijk vermeld.
4.3.    Een afwijking van de offerte is eveneens mogelijk, indien bepaalde feitelijke gegevens die door de Klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de prijsbepaling niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen.

5.    Totstandkoming overeenkomst

5.1.    De overeenkomst tussen ESAFE en de Klant komt pas tot stand (i) na schriftelijke/elektronische orderbevestiging van de bestelling door een persoon bevoegd om ESAFE te verbinden, (ii) dan wel door begin van uitvoering van de bestelling door ESAFE (welk moment het eerst komt).
5.2.    Aanvaarding van (een) bestelling(en) is afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde Producten. ESAFE streeft ernaar om alle bestellingen van de Klant na te komen. ESAFE is evenwel niet aansprakelijk wanneer bepaalde bestelling(en) niet kan/kunnen uitgevoerd worden omdat de bestelde Producten niet (tijdig) beschikbaar zijn.
5.3.    ESAFE is vrij te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan en heeft steeds het recht om een minimumafname voorop te stellen. ESAFE behoudt zich tevens het recht voor Klanten te weigeren, wanneer zij, bijvoorbeeld (niet limitatief), een order wensen te plaatsen dat onder de minimumafnamehoeveelheid blijft.
5.4. ¬† ¬†ESAFE behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant ‚Äď diens activiteiten of kredietwaardigheid ‚Äď en bij gebreke aan mededeling hiervan, de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling of een voorschot te eisen (cfr. Art. 8).
5.5.    Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van het order na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van ESAFE. De Klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen zullen hebben op de leveringstermijnen en de prijs (cfr. Art. 7 en Art. 9). Ook wordt een administratieve kost in rekening gebracht. Bij ontstentenis van schriftelijk akkoord omtrent wijzigingen of aanvullingen van het order, wordt ervan uitgegaan dat deze zijn uitgevoerd conform de (mondelinge) instructies van de Klant.

6.    Annulering

6.1.    Een annulatie van een bestelling is enkel mogelijk indien de productie nog niet gestart werd, en is enkel geldig na schriftelijk akkoord van ESAFE. Bij een annulatie wordt een administratieve kost aangerekend aan de klant. Bovendien zullen eventuele reeds gemaakte kosten worden gefactureerd. 
In geen geval kan de Klant een bestelling annuleren na de start van productie. De status van de bestelling en de mogelijkheid tot wijziging kan enkel door ESAFE zelf bepaald en bevestigd worden.
6.2. ¬† ¬†ESAFE is gerechtigd ‚Äď zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de Klant ‚Äď de bestelling te annuleren, wanneer:
-    Deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant dan wel wanneer ESAFE vermoedt dat de Klant beroep doet op ESAFE omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd;
-    ESAFE tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de bestelling uit te voeren. In dit geval zal ESAFE de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen.
Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal ESAFE de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen na voornoemde kennisgeving terugbetalen aan de Klant.

7.    Prijs

7.1.    Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief leverings-en transportkosten, taksen en heffingen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen. Prijzen zijn enkel inclusief btw indien expliciet vermeld.
7.2.    ESAFE behoudt zich het recht voor de prijzen, zoals weergegeven op de Website, op elk ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs van toepassing op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst. 
7.3.    Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen, sociale premies en overheidslasten, transportkosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is ESAFE in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

8.    Voorschot

8.1.    ESAFE behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant een voorschot aan te rekenen of aan de Klant de integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling over te gaan.
8.2.    De niet-tijdige betaling van het voorschot, dan wel van de volledige prijs, indien zo overeengekomen, leidt in ieder geval tot de opschorting van de leveringstermijn. Ingeval de Klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling, behoudt ESAFE zich het recht voor de gehele bestelling, of een gedeelte daarvan te annuleren, in welk geval de Klant het volledige bedrag van de bestelling is verschuldigd als schadevergoeding.

9.    Termijnen van leveringen

9.1. ¬† ¬†De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. De overschrijding van de leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ESAFE, en kan evenmin een grond tot be√ęindiging van de overeenkomst vormen.
9.2.    Wijzigingen in de bestelling, indien aanvaard door ESAFE, betekening automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn verlengd wordt. Overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten wordt automatisch aan de leveringstermijn toegevoegd.
9.3.    ESAFE is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen in de levering, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van ESAFE, de Klant of enige andere derde.

10.    Levering

10.1. ¬† ¬†Ophaling door de Klant: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten EX WORKS (Incoterms¬ģ 2010) geleverd in het magazijn van ESAFE (zoals gespecifieerd op de orderbevestiging). Kosten van afhaling en inontvangstname zijn ten laste van de Klant.
10.2. ¬† ¬†Levering door ESAFE: Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, zal ESAFE instaan voor het transport van de Producten. In voorkomend geval zullen de Producten FCA (Incoterms¬ģ 2010) geleverd worden op het door de Klant opgegeven leveringsadres. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de leverings- en verzendingskosten worden doorgerekend aan de Klant. De manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij hiervoor beroep doet, wordt door ESAFE zelf bepaald.
10.3.    De Klant is verantwoordelijk dat de plaats waar geleverd moet worden toegankelijk is en opengesteld is voor levering. Extra lostijd (onder meer wachttijd of elke andere vertraging bij de levering te wijten aan de Klant), wordt aan de Klant doorgerekend. Indien de Klant de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor het transport van de Producten, is ESAFE gerechtigd voor rekening en risico van de Klant ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen.
10.4.    ESAFE behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling en daarvoor een factuur op te maken.
10.5.    De klant dient altijd de vrachtbrief af te tekenen voor goede ontvangst van de goederen. Bij aftekening zonder vermelding van transportschade, vervalt ook elke aansprakelijkheid van eSafe voor schade veroorzaakt door transport.

11.    Non-conformiteit, zichtbare & verborgen gebreken

11.1. ¬† ¬†De Klant moet direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: juiste locatie(s), hoeveelheid en gewicht, afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken (incl. beschadigingen van de verpakking). Ingevolge dergelijke verificatie, dient de Klant enige non-conformiteit en/of elke direct verifieerbare afwijking/zichtbaar gebrek ‚Äď op straffe van verval ‚Äď onmiddellijk bij levering mee te delen middels CMR-brief van de transporteur of bij gebrek daaraan, op schriftelijke wijze en per email (info@my-esafe.be) aan ESAFE binnen de 48 uur na levering.
11.2.    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verleent ESAFE slechts vrijwaring voor verborgen gebreken ontdekt gedurende 1 maand volgende op de levering. De Klant dient elk verborgen gebrek, op straffe van verval, uiterlijk 48 uur na ontdekking ervan per email aan ESAFE mee te delen.
11.3.    Elke klacht, meegedeeld na het verstrijken van voornoemde termijnen, wordt als niet-ontvankelijk beschouwd.
11.4.    De Klant dient bij zijn melding van enige gebreken steeds gedetailleerd het vastgestelde gebrek te omschrijven en foto’s van het vastgestelde gebrek over te maken om ESAFE toe te laten het beweerde gebrek te onderzoeken.
11.5.    Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen (of laten doen) ter voorkoming van (verdere) schade op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De Klant mag in geen geval Producten terugsturen zonder voorafgaandelijk uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van ESAFE. De Klant dient alle gebrekkige goederen op eerste verzoek van ESAFE ter beschikking stellen voor controle. Op verzoek van ESAFE moet de Klant bovendien deze goederen aan ESAFE terugbezorgen.
11.6.    De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat kleurverschillen kunnen voorkomen tussen de in catalogussen voorkomende voorbeelden en de geleverde goederen en dat bij het moffelen van onderdelen volgens RAL-nummer kleine kleurverschillen kunnen ontstaan tussen lakkerijen onderling. Dergelijke afwijkingen geven de Klant niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of de betaling te weigeren en/of enigerlei vorm van schadevergoeding of tegemoetkoming te bekomen. 
11.7.    ESAFE is niet aansprakelijk voor enig verborgen gebrek indien de Klant op eender welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel. 

12.    Klachten - Garantie

12.1.    De garantie die ESAFE aan de Klant aanbiedt ingeval van een geldige klacht blijft naar eigen keuze en inzicht van ESAFE beperkt tot (i) het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige Producten, (ii) de herstelling van de gebrekkige Producten of (iii) terugname van het gebrekkige product en creditering van de prijs het gebrekkige Product. ESAFE kan nooit gehouden worden tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.
12.2.    Klachten (van welke aard ook) ontheffen de Klant geenszins van zijn betalingsverplichting (cfr. Art. 14) en machtigt de klant niet om de levering te weigeren voor goederen die niet het voorwerp van de klacht uitmaken. De Klant is tevens gehouden tot vergoeding van kosten gemaakt n.a.v. onterechte klachten.
12.3. ¬† ¬†De garantie van ESAFE is niet van toepassing in geval van schade aan enige goederen door abnormaal gebruik, gebrekkig onderhoud, normale slijtage of in geval van afwijkingen die eigen zijn aan het goed en die geen afbreuk doen aan de werking ervan. Onder ‚Äúabnormaal gebruik‚ÄĚ wordt verstaan ieder misbruik, onveilig gedrag, verkeerd of geforceerd gebruik en niet voorgeschreven aanpassingen of wijzigingen aan het goed en/of onderdelen hiervan. De garantie van ESAFE is evenmin van toepassing in geval van schade ontstaan door transport of opslag op de werf, gebreken ten gevolge van ondeskundige herstelling door derden, schade ontstaan door gebruikte onderdelen die niet conform, noch erkend zijn door de technische afdeling van ESAFE, intensieve blootstelling aan schadelijke atmosferische omstandigheden, montage met te zwak bevestigingsmateriaal, abnormale weersomstandigheden (storm- , hagel- , water-, blikseminslag- en brandschade), geweld en oorlogsmisdaden.¬†
12.4.    De garantieperiode op lakfouten bedraagt 10 jaar. De wettelijke garantieperiode van 2 jaar is van toepassing op alle producten. De garantieperiode wordt altijd gerekend vanaf de inontvangstname van het product.
Gedurende de garantieperiode, garandeert ESAFE, in geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen, een revisie van het product, indien noodzakelijk, de vervanging en/of herstelling (naar keuze van ESAFE) van het defecte goed en/of de levering van onderdelen ter vervanging van eventuele defecte onderdelen (steeds door de Klant (installateur) te monteren). ESAFE kan nooit gehouden zijn tot enige schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd. Het transport van defecte goederen naar de ateliers van ESAFE is ten laste van de Klant. De Klant kan geen aanspraak maken op enige andere (schade)vergoeding of tussenkomst van ESAFE zoals bv. inzake montagekosten (verplaatsing en uurloon). 

13.    Elektronische facturatie

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door ESAFE, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

14.    Betaling

14.1.    De facturen van ESAFE zijn door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving op het door ESAFE meegedeelde bankrekeningnummer en binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum en zonder korting op factuurdatum, tenzij anders vermeld.
14.2.    Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.
14.3.    De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de factuur. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.
14.4.    Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op de openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

15.    Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

15.1.    Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aangerekend van één procent (1%) per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van ESAFE verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met tien procent (10%) van het factuurbedrag, met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van ESAFE om een hogere schadevergoeding te eisen.
15.2. ¬† ¬†Indien de Klant in gebreke blijft om √©√©n of meerdere uitstaande vorderingen aan ESAFE te voldoen alsook wanneer de Klant zich in staat van faillissement of insolventie bevindt, behoudt ESAFE zich het recht voor om elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling alle overeenkomsten met de Klant naar eigen inzicht te schorsen of als be√ęindigd te beschouwen, in welk geval de Klant het volledige bedrag van de aanvaarde bestelling verschuldigd is aan ESAFE, onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade.¬†
15.3.    Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

16.    Montage en plaatsing

16.1.    Tenzij wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen werd overeengekomen, zal montage en plaatsing van de Producten nooit deel uitmaken van de overeenkomst tussen ESAFE en de Klant. De Klant moet op zijn kosten alle bijstand en materiaal die voor de montage en plaatsing nodig zijn ter beschikking stellen.
16.2.    Waar van toepassing voorziet ESAFE in een handleiding voor installatie en gebruik van de Producten.

17.    Eigendomsvoorbehoud

17.1.    ESAFE behoudt zich de eigendom van de aan de Klant geleverde Producten voor, zelfs wanneer de verwerking reeds heeft plaatsgevonden en er aldus sprake is van incorporatie van de Producten en dit zolang de Klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende de bestelling niet volledig heeft betaald.
17.2.    Vóór het moment van eigendomsoverdracht is de Klant niet gerechtigd om de Producten te vervreemden, verwerken, gebruiken, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat ESAFE altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Producten op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover ESAFE.
17.3.    De overdracht van het risico van verlies van of schade aan de eSafe producten gebeurt aan de klant vanaf levering.

18.    Aansprakelijkheid

18.1.    Met uitzondering van de vrijwaring door ESAFE volgens Art. 12, de aansprakelijkheid van ESAFE beperkt tot het laagste bedrag van volgende bedragen (i) de factuurwaarde van de Producten en (ii) het bedrag dat uitbetaald wordt door de verzekeraar(s) van ESAFE; en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd.
18.2.    Tevens is ESAFE in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden, of enige vervolgschade door deze Producten veroorzaakt).
18.3.    Onverminderd hetgeen in artikel 18.1 werd bepaald, kan de Klant geen aanspraak maken op waarborg/vrijwaring door ESAFE voor:
-    Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
-    Schade ontstaan door de verkeerde of onoordeelkundige plaatsing van de Producten door de Klant zelf of door een derde aangesteld door de Klant, in strijd met de voorschriften en de bijgeleverde fiches;
-    Schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage van de Producten of door het niet naleven van de adviezen en instructies wat betreft gebruik en onderhoud, zoals aangegeven in de bijgeleverde handleiding voor installatie en gebruik.
ESAFE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vlekken, verkleuringen of andere veranderingen van de Producten ten gevolge van (buitengewone) omgevingsfactoren en/of weersomstandigheden;
-    Natuurlijke verkleuringen en verwering van de Producten, die eigen zijn aan in de Producten verwerkte materialen;
-    Schade ontstaan door diefstal en/of beschadigingen aan de geleverde pakketten in de Producten. De eindklant is bovendien gehouden tot het regelmatig updaten van de toegangscode van het Product;
-    Kleine wijzigingen aan de Producten, indien deze technisch noodzakelijk zijn of voortvloeien uit een evolutie in de techniek, technologie, productie en esthetiek. Voorgaande geldt op voorwaarde dat deze wijzigingen slechts details betreffen en geen afbreuk doen aan de specifieke functionele en uiterlijke kenmerken die essentieel zijn voor de Klant.
-    Bijkomende schade door verdere aanwending, bewerking en/of plaatsing van de Producten na vaststelling van een gebrek of bijkomende schade doordat de Klant niet al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan, dan wel gelaten ter voorkoming van (verdere) schade;
-    Schade ontstaan door overmacht en hardship overeenkomstig de bepalingen van artikel 20.
18.4.    Het bestemmen van de Producten door de Klant of een door hem aangeduide derde gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. ESAFE kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.
18.5.    Voor zover toepasselijk, is de productaansprakelijkheid van ESAFE, als producent van de Producten, in elk geval beperkt tot volgende schade, dewelke werd veroorzaakt door een gebrek in haar Product:
-    Fysieke schade toegebracht aan personen (veroorzaakt door om het even welke persoon die het Product gebruikt);
-    Schade toegebracht aan goederen, onder aftrek van een franchise van 500 euro en voor zover deze bestemd zijn voor en hoofdzakelijk gebruikt zijn door het slachtoffer in privésfeer, met uitzondering van de schade toegebracht aan het gebrekkige Product zelf.
Onverminderd het voorgaande is ESAFE evenwel niet aansprakelijk wanneer:
-    De schade wordt veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is;
-    De schade veroorzaakt door een gebrek dat niet bestond op het tijdstip dat het Product in gebruik werd gebracht, noch wanneer het onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.

19.    Intellectuele eigendom

19.1.    De Klant erkent uitdrukkelijk dat de Producten en alle hieraan verbonden intellectuele eigendom, de exclusieve eigendom zijn en blijven van ESAFE.
19.2.    De Klant verbindt zich ertoe om geen handelingen te stellen die strijdig zouden zijn met de intellectuele eigendomsrechten van ESAFE of deze ongeldig zouden maken, noch zal hij een derde partij toestaan om dit te doen. Deze intellectuele eigendomsrechten betreffen (niet-limitatief) elke octrooi, auteursrecht, model, merk of om het even welk industrieel of intellectueel eigendomsrecht.
19.3.    De Klant zal zich ervan weerhouden om geheel of gedeeltelijk deel te nemen aan, noch anderen te machtigen om deel te nemen aan reverse engineering, demontage of decompilatie van de Producten, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.
19.4.    De Klant verbindt er zich tevens toe om het nodige te doen om enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ESAFE te voorkomen en ESAFE in kennis te stellen wanneer zij kennis krijgt van een daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk.

20.    Overmacht/hardship

20.1. ¬† ¬†De partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship, met name alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die de onmogelijkheid cre√ęren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien. Als overmacht kunnen onder meer gelden: ziekte, natuuromstandigheden, overstromingen, brand, staking of lock-out, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, oorlog, inbeslagname, embargo, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, algemene schaarste van koopwaar, dreiging en/of daden van terreur.¬†
20.2. ¬† ¬†Gevallen van overmacht of hardschip geven elke partij het recht om, naar eigen keuze, (i) de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten, (ii) de contractuele voorwaarden te herzien, of (iii) de overeenkomst te be√ęindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de wederpartij, zonder dat deze partij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
20.3. ¬† ¬†In geval de situatie van overmacht/hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te be√ęindigingen door een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat de Klant enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

21.    Privacy

De verwerking van persoonsgegevens door ESAFE betreffende een (potenti√ęle) Klant en/of zijn personeel vindt plaats conform de bepalingen van de privacyverklaring van ESAFE, dewelke kan geconsulteerd worden op de Website. Door het aankopen van de Producten resp. door een overeenkomst af te sluiten met ESAFE, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.

22.    Compensatie

ESAFE en de Klant compenseren en verrekenen automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen partijen steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers.

23.    Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

23.1.    Alle geschillen die eventueel tussen ESAFE en de Klant zouden kunnen rijzen zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Slagen de partijen er niet in een minnelijke oplossing te vinden, dan staat het hen vrij om hun geschil voor te leggen aan de hoven en rechtbanken bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van ESAFE gelegen is.
23.2.    Het Belgisch recht is van toepassing.
 

Verkoopsvoorwaarden


1.    Definities

1.1. ¬† ¬†‚ÄúESAFE‚ÄĚ: BVBA ‚ÄúeSafe‚ÄĚ met zetel te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 10, BTW BE-0652.707.357, RPR Gent, afdeling Kortrijk;
1.2. ¬† ¬†‚ÄúKlant‚ÄĚ: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, evenals elke persoon die in naam of voor rekening van een rechtspersoon een bestelling plaatst bij ESAFE;
1.3. ¬† ¬†‚ÄúProducten‚ÄĚ: Alle producten die deel uitmaken van het productgamma van ESAFE;
1.4. ¬† ¬†‚ÄúWebsite‚ÄĚ: https://www.my-esafe.be ; https://www.albo.be¬†

2.    Taal

De oorspronkelijke taal van deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: ‚ÄúAV‚ÄĚ) is het Nederlands. Vertalingen opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de Klant toe. In geval van tegenstrijdigheden zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.

3.    Toepassingsgebied voorwaarden

3.1. ¬† ¬†Alle commerci√ęle relaties tussen ESAFE en de Klant, worden beheerst door (in hi√ęrarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen ESAFE en de Klant; (ii) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van ESAFE; (iii) de door de Klant schriftelijk aanvaarde offerte; (iv) deze AV en (v) het Belgische recht.
3.2.    Door een prijsaanvraag, order of het sluiten van een overeenkomst, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze AV en deze te aanvaarden. Deze AV hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
3.3.    Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door ESAFE van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het gedogen van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.
3.4.    Deze AV doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-Klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.
3.5.    De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. De bevoegde rechter kan de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.
3.6.    eSafe informeert de klant hierbij dat de volgende AV de algemene verkoopsvoorwaarden van eSafe BVBA zijn. Overeenkomstig zijn specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing in het geval van aankoop van een eSafe Wall-product (hierna eSafe Wall specifieke voorwaarden) en prevaleren de eSafe Wall specifieke voorwaarden boven de algemene verkoopsvoorwaarden in geval van tegenstrijdigheid en/of product specifieke voorwaarden. Voor alle duidelijkheid, bij afwezigheid van tegenstrijdigheid, zullen de eSafe Wall specifieke voorwaarden een aanvulling vormen op de algemene verkoopsvoorwaarden die nog steeds van toepassing zijn op de eSafe Wall.

4.    Publicitaire aankondigingen en offerte

4.1. ¬† ¬†Brochures, catalogussen, nieuwsbrieven, en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de Website en op sociale media van ESAFE (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, etc.) zijn bedoeld om eSafe producten aan de consument te introduceren en op de markt te brengen, maar mogen niet worden beschouwd als definitieve aanbiedingen aan ontvangers/potenti√ęle klanten. Bestelde producten kunnen afwijken van dergelijke publicaties, afhankelijk van de bestelling en vraag van de klant. Standaardprijzen, beschrijvingen, eigenschappen, functionaliteiten en afbeeldingen van de Producten zoals vermeld op publiciteitsaankondigingen, worden door eSafe niet beschouwd als definitieve bindende aanbiedingen. Definitieve prijsstelling, productbeschrijving, kenmerken en functionaliteiten worden aangegeven per inkooporder of overeenkomst, en zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.
4.2.    De geldigheidsduur van een offerte is steeds beperkt tot dertig (30) kalenderdagen, tenzij anders bepaald. Een offerte is slechts geldig voor één welbepaalde bestelling en geldt niet voor de volgende bestellingen. Bovendien omvat een offerte enkel die Producten en eventueel diensten zoals uitdrukkelijk vermeld.
4.3.    Een afwijking van de offerte is eveneens mogelijk, indien bepaalde feitelijke gegevens die door de Klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de prijsbepaling niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen.

5.    Totstandkoming overeenkomst

5.1.    De overeenkomst tussen ESAFE en de Klant komt pas tot stand (i) na schriftelijke/elektronische orderbevestiging van de bestelling door een persoon bevoegd om ESAFE te verbinden, (ii) dan wel door begin van uitvoering van de bestelling door ESAFE (welk moment het eerst komt).
5.2.    Aanvaarding van (een) bestelling(en) is afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde Producten. ESAFE streeft ernaar om alle bestellingen van de Klant na te komen. ESAFE is evenwel niet aansprakelijk wanneer bepaalde bestelling(en) niet kan/kunnen uitgevoerd worden omdat de bestelde Producten niet (tijdig) beschikbaar zijn.
5.3.    ESAFE is vrij te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan en heeft steeds het recht om een minimumafname voorop te stellen. ESAFE behoudt zich tevens het recht voor Klanten te weigeren, wanneer zij, bijvoorbeeld (niet limitatief), een order wensen te plaatsen dat onder de minimumafnamehoeveelheid blijft.
5.4. ¬† ¬†ESAFE behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant ‚Äď diens activiteiten of kredietwaardigheid ‚Äď en bij gebreke aan mededeling hiervan, de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling of een voorschot te eisen (cfr. Art. 8).
5.5.    Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van het order na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van ESAFE. De Klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen zullen hebben op de leveringstermijnen en de prijs (cfr. Art. 7 en Art. 9). Ook wordt een administratieve kost in rekening gebracht. Bij ontstentenis van schriftelijk akkoord omtrent wijzigingen of aanvullingen van het order, wordt ervan uitgegaan dat deze zijn uitgevoerd conform de (mondelinge) instructies van de Klant.

6.    Annulering

6.1.    Een annulatie van een bestelling is enkel mogelijk indien de productie nog niet gestart werd, en is enkel geldig na schriftelijk akkoord van ESAFE. Bij een annulatie wordt een administratieve kost aangerekend aan de klant. Bovendien zullen eventuele reeds gemaakte kosten worden gefactureerd. 
In geen geval kan de Klant een bestelling annuleren na de start van productie. De status van de bestelling en de mogelijkheid tot wijziging kan enkel door ESAFE zelf bepaald en bevestigd worden.
6.2. ¬† ¬†ESAFE is gerechtigd ‚Äď zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de Klant ‚Äď de bestelling te annuleren, wanneer:
-    Deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant dan wel wanneer ESAFE vermoedt dat de Klant beroep doet op ESAFE omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd;
-    ESAFE tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de bestelling uit te voeren. In dit geval zal ESAFE de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen.
Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal ESAFE de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen na voornoemde kennisgeving terugbetalen aan de Klant.

7.    Prijs

7.1.    Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief leverings-en transportkosten, taksen en heffingen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen. Prijzen zijn enkel inclusief btw indien expliciet vermeld.
7.2.    ESAFE behoudt zich het recht voor de prijzen, zoals weergegeven op de Website, op elk ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs van toepassing op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst. 
7.3.    Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen, sociale premies en overheidslasten, transportkosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is ESAFE in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

8.    Voorschot

8.1.    ESAFE behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant een voorschot aan te rekenen of aan de Klant de integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling over te gaan.
8.2.    De niet-tijdige betaling van het voorschot, dan wel van de volledige prijs, indien zo overeengekomen, leidt in ieder geval tot de opschorting van de leveringstermijn. Ingeval de Klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling, behoudt ESAFE zich het recht voor de gehele bestelling, of een gedeelte daarvan te annuleren, in welk geval de Klant het volledige bedrag van de bestelling is verschuldigd als schadevergoeding.

9.    Termijnen van leveringen

9.1. ¬† ¬†De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. De overschrijding van de leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ESAFE, en kan evenmin een grond tot be√ęindiging van de overeenkomst vormen.
9.2.    Wijzigingen in de bestelling, indien aanvaard door ESAFE, betekening automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn verlengd wordt. Overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten wordt automatisch aan de leveringstermijn toegevoegd.
9.3.    ESAFE is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen in de levering, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van ESAFE, de Klant of enige andere derde.

10.    Levering

10.1. ¬† ¬†Ophaling door de Klant: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten EX WORKS (Incoterms¬ģ 2010) geleverd in het magazijn van ESAFE (zoals gespecifieerd op de orderbevestiging). Kosten van afhaling en inontvangstname zijn ten laste van de Klant.
10.2. ¬† ¬†Levering door ESAFE: Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, zal ESAFE instaan voor het transport van de Producten. In voorkomend geval zullen de Producten FCA (Incoterms¬ģ 2010) geleverd worden op het door de Klant opgegeven leveringsadres. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de leverings- en verzendingskosten worden doorgerekend aan de Klant. De manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij hiervoor beroep doet, wordt door ESAFE zelf bepaald.
10.3.    De Klant is verantwoordelijk dat de plaats waar geleverd moet worden toegankelijk is en opengesteld is voor levering. Extra lostijd (onder meer wachttijd of elke andere vertraging bij de levering te wijten aan de Klant), wordt aan de Klant doorgerekend. Indien de Klant de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor het transport van de Producten, is ESAFE gerechtigd voor rekening en risico van de Klant ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen.
10.4.    ESAFE behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling en daarvoor een factuur op te maken.
10.5.    De klant dient altijd de vrachtbrief af te tekenen voor goede ontvangst van de goederen. Bij aftekening zonder vermelding van transportschade, vervalt ook elke aansprakelijkheid van eSafe voor schade veroorzaakt door transport.

11.    Non-conformiteit, zichtbare & verborgen gebreken

11.1. ¬† ¬†De Klant moet direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: juiste locatie(s), hoeveelheid en gewicht, afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken (incl. beschadigingen van de verpakking). Ingevolge dergelijke verificatie, dient de Klant enige non-conformiteit en/of elke direct verifieerbare afwijking/zichtbaar gebrek ‚Äď op straffe van verval ‚Äď onmiddellijk bij levering mee te delen middels CMR-brief van de transporteur of bij gebrek daaraan, op schriftelijke wijze en per email (info@my-esafe.be) aan ESAFE binnen de 48 uur na levering.
11.2.    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verleent ESAFE slechts vrijwaring voor verborgen gebreken ontdekt gedurende 1 maand volgende op de levering. De Klant dient elk verborgen gebrek, op straffe van verval, uiterlijk 48 uur na ontdekking ervan per email aan ESAFE mee te delen.
11.3.    Elke klacht, meegedeeld na het verstrijken van voornoemde termijnen, wordt als niet-ontvankelijk beschouwd.
11.4.    De Klant dient bij zijn melding van enige gebreken steeds gedetailleerd het vastgestelde gebrek te omschrijven en foto’s van het vastgestelde gebrek over te maken om ESAFE toe te laten het beweerde gebrek te onderzoeken.
11.5.    Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen (of laten doen) ter voorkoming van (verdere) schade op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De Klant mag in geen geval Producten terugsturen zonder voorafgaandelijk uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van ESAFE. De Klant dient alle gebrekkige goederen op eerste verzoek van ESAFE ter beschikking stellen voor controle. Op verzoek van ESAFE moet de Klant bovendien deze goederen aan ESAFE terugbezorgen.
11.6.    De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat kleurverschillen kunnen voorkomen tussen de in catalogussen voorkomende voorbeelden en de geleverde goederen en dat bij het moffelen van onderdelen volgens RAL-nummer kleine kleurverschillen kunnen ontstaan tussen lakkerijen onderling. Dergelijke afwijkingen geven de Klant niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of de betaling te weigeren en/of enigerlei vorm van schadevergoeding of tegemoetkoming te bekomen. 
11.7.    ESAFE is niet aansprakelijk voor enig verborgen gebrek indien de Klant op eender welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel. 

12.    Klachten - Garantie

12.1.    De garantie die ESAFE aan de Klant aanbiedt ingeval van een geldige klacht blijft naar eigen keuze en inzicht van ESAFE beperkt tot (i) het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige Producten, (ii) de herstelling van de gebrekkige Producten of (iii) terugname van het gebrekkige product en creditering van de prijs het gebrekkige Product. ESAFE kan nooit gehouden worden tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.
12.2.    Klachten (van welke aard ook) ontheffen de Klant geenszins van zijn betalingsverplichting (cfr. Art. 14) en machtigt de klant niet om de levering te weigeren voor goederen die niet het voorwerp van de klacht uitmaken. De Klant is tevens gehouden tot vergoeding van kosten gemaakt n.a.v. onterechte klachten.
12.3. ¬† ¬†De garantie van ESAFE is niet van toepassing in geval van schade aan enige goederen door abnormaal gebruik, gebrekkig onderhoud, normale slijtage of in geval van afwijkingen die eigen zijn aan het goed en die geen afbreuk doen aan de werking ervan. Onder ‚Äúabnormaal gebruik‚ÄĚ wordt verstaan ieder misbruik, onveilig gedrag, verkeerd of geforceerd gebruik en niet voorgeschreven aanpassingen of wijzigingen aan het goed en/of onderdelen hiervan. De garantie van ESAFE is evenmin van toepassing in geval van schade ontstaan door transport of opslag op de werf, gebreken ten gevolge van ondeskundige herstelling door derden, schade ontstaan door gebruikte onderdelen die niet conform, noch erkend zijn door de technische afdeling van ESAFE, intensieve blootstelling aan schadelijke atmosferische omstandigheden, montage met te zwak bevestigingsmateriaal, abnormale weersomstandigheden (storm- , hagel- , water-, blikseminslag- en brandschade), geweld en oorlogsmisdaden.¬†
12.4.    De garantieperiode op lakfouten bedraagt 10 jaar. De wettelijke garantieperiode van 2 jaar is van toepassing op alle producten. De garantieperiode wordt altijd gerekend vanaf de inontvangstname van het product.
Gedurende de garantieperiode, garandeert ESAFE, in geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen, een revisie van het product, indien noodzakelijk, de vervanging en/of herstelling (naar keuze van ESAFE) van het defecte goed en/of de levering van onderdelen ter vervanging van eventuele defecte onderdelen (steeds door de Klant (installateur) te monteren). ESAFE kan nooit gehouden zijn tot enige schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd. Het transport van defecte goederen naar de ateliers van ESAFE is ten laste van de Klant. De Klant kan geen aanspraak maken op enige andere (schade)vergoeding of tussenkomst van ESAFE zoals bv. inzake montagekosten (verplaatsing en uurloon). 

13.    Elektronische facturatie

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door ESAFE, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

14.    Betaling

14.1.    De facturen van ESAFE zijn door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving op het door ESAFE meegedeelde bankrekeningnummer en binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum en zonder korting op factuurdatum, tenzij anders vermeld.
14.2.    Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.
14.3.    De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de factuur. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.
14.4.    Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op de openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

15.    Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

15.1.    Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aangerekend van één procent (1%) per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van ESAFE verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met tien procent (10%) van het factuurbedrag, met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van ESAFE om een hogere schadevergoeding te eisen.
15.2. ¬† ¬†Indien de Klant in gebreke blijft om √©√©n of meerdere uitstaande vorderingen aan ESAFE te voldoen alsook wanneer de Klant zich in staat van faillissement of insolventie bevindt, behoudt ESAFE zich het recht voor om elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling alle overeenkomsten met de Klant naar eigen inzicht te schorsen of als be√ęindigd te beschouwen, in welk geval de Klant het volledige bedrag van de aanvaarde bestelling verschuldigd is aan ESAFE, onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade.¬†
15.3.    Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

16.    Montage en plaatsing

16.1.    Tenzij wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen werd overeengekomen, zal montage en plaatsing van de Producten nooit deel uitmaken van de overeenkomst tussen ESAFE en de Klant. De Klant moet op zijn kosten alle bijstand en materiaal die voor de montage en plaatsing nodig zijn ter beschikking stellen.
16.2.    Waar van toepassing voorziet ESAFE in een handleiding voor installatie en gebruik van de Producten.

17.    Eigendomsvoorbehoud

17.1.    ESAFE behoudt zich de eigendom van de aan de Klant geleverde Producten voor, zelfs wanneer de verwerking reeds heeft plaatsgevonden en er aldus sprake is van incorporatie van de Producten en dit zolang de Klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende de bestelling niet volledig heeft betaald.
17.2.    Vóór het moment van eigendomsoverdracht is de Klant niet gerechtigd om de Producten te vervreemden, verwerken, gebruiken, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat ESAFE altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Producten op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover ESAFE.
17.3.    De overdracht van het risico van verlies van of schade aan de eSafe producten gebeurt aan de klant vanaf levering.

18.    Aansprakelijkheid

18.1.    Met uitzondering van de vrijwaring door ESAFE volgens Art. 12, de aansprakelijkheid van ESAFE beperkt tot het laagste bedrag van volgende bedragen (i) de factuurwaarde van de Producten en (ii) het bedrag dat uitbetaald wordt door de verzekeraar(s) van ESAFE; en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd.
18.2.    Tevens is ESAFE in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden, of enige vervolgschade door deze Producten veroorzaakt).
18.3.    Onverminderd hetgeen in artikel 18.1 werd bepaald, kan de Klant geen aanspraak maken op waarborg/vrijwaring door ESAFE voor:
-    Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
-    Schade ontstaan door de verkeerde of onoordeelkundige plaatsing van de Producten door de Klant zelf of door een derde aangesteld door de Klant, in strijd met de voorschriften en de bijgeleverde fiches;
-    Schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage van de Producten of door het niet naleven van de adviezen en instructies wat betreft gebruik en onderhoud, zoals aangegeven in de bijgeleverde handleiding voor installatie en gebruik.
ESAFE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vlekken, verkleuringen of andere veranderingen van de Producten ten gevolge van (buitengewone) omgevingsfactoren en/of weersomstandigheden;
-    Natuurlijke verkleuringen en verwering van de Producten, die eigen zijn aan in de Producten verwerkte materialen;
-    Schade ontstaan door diefstal en/of beschadigingen aan de geleverde pakketten in de Producten. De eindklant is bovendien gehouden tot het regelmatig updaten van de toegangscode van het Product;
-    Kleine wijzigingen aan de Producten, indien deze technisch noodzakelijk zijn of voortvloeien uit een evolutie in de techniek, technologie, productie en esthetiek. Voorgaande geldt op voorwaarde dat deze wijzigingen slechts details betreffen en geen afbreuk doen aan de specifieke functionele en uiterlijke kenmerken die essentieel zijn voor de Klant.
-    Bijkomende schade door verdere aanwending, bewerking en/of plaatsing van de Producten na vaststelling van een gebrek of bijkomende schade doordat de Klant niet al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan, dan wel gelaten ter voorkoming van (verdere) schade;
-    Schade ontstaan door overmacht en hardship overeenkomstig de bepalingen van artikel 20.
18.4.    Het bestemmen van de Producten door de Klant of een door hem aangeduide derde gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. ESAFE kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.
18.5.    Voor zover toepasselijk, is de productaansprakelijkheid van ESAFE, als producent van de Producten, in elk geval beperkt tot volgende schade, dewelke werd veroorzaakt door een gebrek in haar Product:
-    Fysieke schade toegebracht aan personen (veroorzaakt door om het even welke persoon die het Product gebruikt);
-    Schade toegebracht aan goederen, onder aftrek van een franchise van 500 euro en voor zover deze bestemd zijn voor en hoofdzakelijk gebruikt zijn door het slachtoffer in privésfeer, met uitzondering van de schade toegebracht aan het gebrekkige Product zelf.
Onverminderd het voorgaande is ESAFE evenwel niet aansprakelijk wanneer:
-    De schade wordt veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is;
-    De schade veroorzaakt door een gebrek dat niet bestond op het tijdstip dat het Product in gebruik werd gebracht, noch wanneer het onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.

19.    Intellectuele eigendom

19.1.    De Klant erkent uitdrukkelijk dat de Producten en alle hieraan verbonden intellectuele eigendom, de exclusieve eigendom zijn en blijven van ESAFE.
19.2.    De Klant verbindt zich ertoe om geen handelingen te stellen die strijdig zouden zijn met de intellectuele eigendomsrechten van ESAFE of deze ongeldig zouden maken, noch zal hij een derde partij toestaan om dit te doen. Deze intellectuele eigendomsrechten betreffen (niet-limitatief) elke octrooi, auteursrecht, model, merk of om het even welk industrieel of intellectueel eigendomsrecht.
19.3.    De Klant zal zich ervan weerhouden om geheel of gedeeltelijk deel te nemen aan, noch anderen te machtigen om deel te nemen aan reverse engineering, demontage of decompilatie van de Producten, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.
19.4.    De Klant verbindt er zich tevens toe om het nodige te doen om enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ESAFE te voorkomen en ESAFE in kennis te stellen wanneer zij kennis krijgt van een daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk.

20.    Overmacht/hardship

20.1. ¬† ¬†De partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship, met name alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die de onmogelijkheid cre√ęren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien. Als overmacht kunnen onder meer gelden: ziekte, natuuromstandigheden, overstromingen, brand, staking of lock-out, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, oorlog, inbeslagname, embargo, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, algemene schaarste van koopwaar, dreiging en/of daden van terreur.¬†
20.2. ¬† ¬†Gevallen van overmacht of hardschip geven elke partij het recht om, naar eigen keuze, (i) de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten, (ii) de contractuele voorwaarden te herzien, of (iii) de overeenkomst te be√ęindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de wederpartij, zonder dat deze partij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
20.3. ¬† ¬†In geval de situatie van overmacht/hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te be√ęindigingen door een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat de Klant enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

21.    Privacy

De verwerking van persoonsgegevens door ESAFE betreffende een (potenti√ęle) Klant en/of zijn personeel vindt plaats conform de bepalingen van de privacyverklaring van ESAFE, dewelke kan geconsulteerd worden op de Website. Door het aankopen van de Producten resp. door een overeenkomst af te sluiten met ESAFE, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.

22.    Compensatie

ESAFE en de Klant compenseren en verrekenen automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen partijen steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers.

23.    Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

23.1.    Alle geschillen die eventueel tussen ESAFE en de Klant zouden kunnen rijzen zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Slagen de partijen er niet in een minnelijke oplossing te vinden, dan staat het hen vrij om hun geschil voor te leggen aan de hoven en rechtbanken bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van ESAFE gelegen is.
23.2.    Het Belgisch recht is van toepassing.