Paginabegin

Privacy overeenkomstIn hetgeen hierna volgt dient te worden begrepen onder:
 • “betrokkene”: elke klant/contact van eSafe;

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten en contacten die gebruik maken van de diensten en producten van eSafe. Dit privacybeleid is ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren en website(s). De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) regelt de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij engageren ons onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens. eSafe treedt op als de verwerker van uw persoonlijke gegevens.

3. Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben. De persoonsgegevens kunnen op diverse manieren door eSafe verzameld worden, zowel tijdens offline als online interacties. Dit kan onder andere gebeuren door:
 • Elektronisch, telefonisch of schriftelijk contact met medewerkers van eSafe of een officiële eSafe verdeler/installer;
 • Het invullen van door eSafe voorziene formulieren die bv. aangeboden worden op beurzen, websites, apps,…;
 • Het invullen en versturen van een contactformulier;
 • Het inschrijven voor een nieuwsbrief van eSafe;
 • Het bestellen van een eSafe product;
 • Registratie van een aangekocht eSafe product;
 • Registratie door een officiële eSafe verdeler/installer van een aangekocht eSafe product;
 • Het deelnemen aan acties of wedstrijden, interactie op social media bv. het liken of delen van posts van de officiële eSafe accounts, versturen van inmail,…;
 • Cookies (zie cookie statement onder punt 9 van dit beleid);
Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten, diensten en aanbiedingen beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruik wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en - adressen op basis van ip-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.
Meer concreet kan dit om gegevens gaan zoals:
 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Sociale-mediaprofielen
 • Andere informatie die we verzamelen via invulformulieren
 • Naast deze gegevens kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen via andere technieken zoals cookies.
  Deze gegevens kunnen o.a. volgende omvatten:
  • Webbrowser;
  • Cookie-ID;
  • IP-adres;
  • Bezochte webpagina’s op onze websites;
  • ….
Tenslotte kunnen ook persoonsgegevens verzameld worden m.b.t. de installatie van uw eSafe product:
 • Datum van installatie;
 • Datum van oplevering;
 • ….
Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele voorkeuren.

4. Waarom verwerken wij uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.
Zo gebruiken wij persoonsdata:
 • Met verkregen toestemming;
 • In uitvoering van een contract;
 • Om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting
 • In het geval eSafe een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.
De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van uw persoonsgegevens:
 • Het verwerken van aanvragen van de bezoekers of het bezorgen van gevraagde documentatie;
 • Het aanvullen van ons klantenbestand;
 • Het registreren van aangekochte producten;
 • Het optimaliseren van onze klantenservice;
 • Het oplossen van eventuele problemen van klanten met producten;
 • Het promoten van producten en diensten door eSafe en de met haar verbonden ondernemingen (directe of indirecte klanten) via direct marketing;
 • Het communiceren van persoonlijke berichten en acties op basis van verzamelde informatie over uw gebruik van onze websites, d.m.v. cookies of vergelijkbare technieken;
 • Het analyseren en optimaliseren van de gebruikservaring op onze website;

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

6. Confidentialiteit

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.
eSafe garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

7. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

Persoonsgegevens kunnen met de partners en met andere ondernemingen van eSafe gedeeld worden voor dezelfde doeleinden. De persoonsgegevens worden geenszins uitgewisseld, verkocht of meegedeeld aan andere organisaties tenzij de klant/contact hiervan op de hoogte werd gesteld en hier zijn expliciete toestemming voor gaf.
Buiten expliciete toestemming verkopen wij geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:
 • Aan onze rechtsopvolgers;
 • Dit vereist is voor onze dienstverlening;
 • Er een wettelijke verplichting op ons rust;
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor eSafe of de betrokken derde.
In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij uw gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.
Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

De klant/contact kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de wettelijke bewaartermijnen. Bovendien heeft de klant/contact het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing. De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar info@my-esafe.be.

9. Cookie statement

Algemeen
eSafe maakt gebruik van cookies wanneer we, in het geval dit door de wet bepaald is, hier vooraf uw toestemming voor krijgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden of databestanden die bij het bezoek aan onze website op uw lokale computer of ander toestel geplaatst worden. Het gebruik van cookies laat toe om onze website aan de hand van uw gebruik te verbeteren en dient voor marketing doeleinden. Bovendien kunnen bepaalde instellingen bij een volgend bezoek herinnerd worden bv. land, taalkeuze, … om op die manier uw bezoek te personaliseren en gepersonaliseerde diensten aan te bieden.
Cookies zijn standaard ingeschakeld door uw browser. Voor een optimaal gebruik van onze websites is het aangeraden om de cookies ingeschakeld te laten. Indien u dit niet wenst, kunt u de cookies afhankelijk van de browser als volgt manueel uitschakelen:
Soorten cookies
Er bestaan verschillende soorten cookies, elk met een specifiek doel. Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit gebeurt volledig volgens de van toepassing zijnde policies van externe partners zoals Google: (https://policies.google.com/) en Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/)

10. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, … eSafe behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de bestaande apps en/of de website van eSafe.
 

Privacy overeenkomstIn hetgeen hierna volgt dient te worden begrepen onder:
 • “betrokkene”: elke klant/contact van eSafe;

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten en contacten die gebruik maken van de diensten en producten van eSafe. Dit privacybeleid is ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren en website(s). De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) regelt de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij engageren ons onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens. eSafe treedt op als de verwerker van uw persoonlijke gegevens.

3. Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben. De persoonsgegevens kunnen op diverse manieren door eSafe verzameld worden, zowel tijdens offline als online interacties. Dit kan onder andere gebeuren door:
 • Elektronisch, telefonisch of schriftelijk contact met medewerkers van eSafe of een officiële eSafe verdeler/installer;
 • Het invullen van door eSafe voorziene formulieren die bv. aangeboden worden op beurzen, websites, apps,…;
 • Het invullen en versturen van een contactformulier;
 • Het inschrijven voor een nieuwsbrief van eSafe;
 • Het bestellen van een eSafe product;
 • Registratie van een aangekocht eSafe product;
 • Registratie door een officiële eSafe verdeler/installer van een aangekocht eSafe product;
 • Het deelnemen aan acties of wedstrijden, interactie op social media bv. het liken of delen van posts van de officiële eSafe accounts, versturen van inmail,…;
 • Cookies (zie cookie statement onder punt 9 van dit beleid);
Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten, diensten en aanbiedingen beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruik wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en - adressen op basis van ip-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.
Meer concreet kan dit om gegevens gaan zoals:
 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Sociale-mediaprofielen
 • Andere informatie die we verzamelen via invulformulieren
 • Naast deze gegevens kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen via andere technieken zoals cookies.
  Deze gegevens kunnen o.a. volgende omvatten:
  • Webbrowser;
  • Cookie-ID;
  • IP-adres;
  • Bezochte webpagina’s op onze websites;
  • ….
Tenslotte kunnen ook persoonsgegevens verzameld worden m.b.t. de installatie van uw eSafe product:
 • Datum van installatie;
 • Datum van oplevering;
 • ….
Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele voorkeuren.

4. Waarom verwerken wij uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.
Zo gebruiken wij persoonsdata:
 • Met verkregen toestemming;
 • In uitvoering van een contract;
 • Om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting
 • In het geval eSafe een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.
De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van uw persoonsgegevens:
 • Het verwerken van aanvragen van de bezoekers of het bezorgen van gevraagde documentatie;
 • Het aanvullen van ons klantenbestand;
 • Het registreren van aangekochte producten;
 • Het optimaliseren van onze klantenservice;
 • Het oplossen van eventuele problemen van klanten met producten;
 • Het promoten van producten en diensten door eSafe en de met haar verbonden ondernemingen (directe of indirecte klanten) via direct marketing;
 • Het communiceren van persoonlijke berichten en acties op basis van verzamelde informatie over uw gebruik van onze websites, d.m.v. cookies of vergelijkbare technieken;
 • Het analyseren en optimaliseren van de gebruikservaring op onze website;

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

6. Confidentialiteit

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.
eSafe garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

7. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

Persoonsgegevens kunnen met de partners en met andere ondernemingen van eSafe gedeeld worden voor dezelfde doeleinden. De persoonsgegevens worden geenszins uitgewisseld, verkocht of meegedeeld aan andere organisaties tenzij de klant/contact hiervan op de hoogte werd gesteld en hier zijn expliciete toestemming voor gaf.
Buiten expliciete toestemming verkopen wij geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:
 • Aan onze rechtsopvolgers;
 • Dit vereist is voor onze dienstverlening;
 • Er een wettelijke verplichting op ons rust;
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor eSafe of de betrokken derde.
In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij uw gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.
Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

De klant/contact kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de wettelijke bewaartermijnen. Bovendien heeft de klant/contact het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing. De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar info@my-esafe.be.

9. Cookie statement

Algemeen
eSafe maakt gebruik van cookies wanneer we, in het geval dit door de wet bepaald is, hier vooraf uw toestemming voor krijgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden of databestanden die bij het bezoek aan onze website op uw lokale computer of ander toestel geplaatst worden. Het gebruik van cookies laat toe om onze website aan de hand van uw gebruik te verbeteren en dient voor marketing doeleinden. Bovendien kunnen bepaalde instellingen bij een volgend bezoek herinnerd worden bv. land, taalkeuze, … om op die manier uw bezoek te personaliseren en gepersonaliseerde diensten aan te bieden.
Cookies zijn standaard ingeschakeld door uw browser. Voor een optimaal gebruik van onze websites is het aangeraden om de cookies ingeschakeld te laten. Indien u dit niet wenst, kunt u de cookies afhankelijk van de browser als volgt manueel uitschakelen:
Soorten cookies
Er bestaan verschillende soorten cookies, elk met een specifiek doel. Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit gebeurt volledig volgens de van toepassing zijnde policies van externe partners zoals Google: (https://policies.google.com/) en Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/)

10. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, … eSafe behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de bestaande apps en/of de website van eSafe.